Barne- og familieteam

Barne- og familieteamet er eit lågterskel-tilbod til barn, ungdom og føresette som har utfordringar på ulike område i livet og som treng anna hjelp enn det helsestasjonen har tilbod om.

Teamet arbeidar etter lov om helse- og omsorgstenester i kommunen og har teieplikt. Me har tilbod om samtale i lokala våre på Bjødnateigen på Sand, i heimen til familien eller på skule/barnehage. I ein vanskeleg situasjon kan samtale førebyggja vanskar seinare i livet.. 

Kva tilbyr me?

•    Råd og rettleiing til foreldre
•    Familiesamtalar
•    Samtalar med barn og unge
•    Samarbeid med andre aktuelle tenester eller hjelp til å koma i kontakt med andre tenester
•    Kurs i foreldrerettleiing

Kva kan ein ta kontakt om?

•    Bekymring for barn og ungdom si psykiske helse, utvikling og trivsel
•    Vanskar med konfliktar, samspel og utfordringar i foreldrerolla
•    Belastande og alvorlege hendingar i familien

Kven kan få hjelp?

•    Barn, ungdom og føresette
•    Gravide og spedbarnsforeldre
•    Barn og ungdom kan få hjelp som pårørande
•    Er du over 16 år kan du ta direkte kontakt utan samtykke frå foreldra dine

Kva kostar det?

Tenestane frå Barne- og familieteamet er gratis.

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60