Sand bu- og omsorgssenter

Heimesjukepleien - Klikk for stort bilete

 

"Heimesjukepleien" og psykisk helse ligg under eininga Sand bu- og omsorgssenter. 

 

Senteret ligg utanfor sjukeheimen, og har 22 omsorgsbustadar som vi server. 

 

Sand bu- og omsorgssenter har personalbasen i Bjødnateigenbygget og er ein del av heimetenestene i kommunen.

Vi tilbyr:

 • "Helsehjelp i heimen" på Sand, Erfjord, Ropeidhalvøya og i Vanvik.
 • Praktisk bistand på Sand, Ropeidhalvøya og i Vanvik
 • Middagsombringing
 • Dagsenter på Sand og Ropeidhalvøya
 • Døgnkontinuerleg sjukepleievakt for heile kommunen
 • Psykisk helseteneste for heile kommunen. 
 • I Erfjord ligg praktisk bistand og dagsenterdrift under Jelsa bu- og omsorgssenter. 

 

Heimetenesta er regulert etter Lov om kommunale tenester innan pleie og omsorg m.m.

Hjelpa vert tildelt etter ei total vurdering etter søknad til bestillarkontoret. Tenesta "Helsehjelp i heimen" er gratis og kan omfatte hjelp av ulike pleiebehov, legemiddelhandtering og andre sjukepleieprosedyrar. 

 

"Kva er viktig for deg?"

Målet med tenesta er at brukar skal få bu heime lengst mogleg i eigen heim, men framleis kjenne på tryggleik og omsorg. Vi  ønskjer så langt som mogleg å gjera jobben saman med deg, ikkje for deg! Vi ønskjer difor at du skal vera delaktig i eigen kvardag lengst mogleg. 

 

Forventningar du kan ha av våre tilsette:

 • Tilsette i heimetenesta har taushetsplikt jamfør gjeldande lovverk.
 • Tenesta utførast etter ein fagleg vurdering, i samråd med og respekt for brukaren. 
 • God hygiene.

 

Forventningar til brukar:

Brukar og pårørande skal ha eit samarbeid med personalet, slik at heimen vert ein god arbeidsstad i samsvar med arbeidsmiljøloven. Dette gjeld med tanke på:

 • Fysiske belastningar
 • Temperatur
 • Røyk og liknande
 • Ta hensyn til at tilsette vil unngå å komme i kontakt med husdyr.
 • At det blir lagt tilrette for bruk av tekniske hjelpemiddel i heimen for å unngå fysiske belastningar for dei tilsette. 

 

Heimetenesta skal i størst mogleg grad gi "hjelp til sjølvhjelp".

Førebygging, kvardagsrehabilitering og mestring i eigen bustad vil bli prioritert blant anna ved bruk av ny teknologi. 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)