Kommunalt råd for funksjonshemma 2015-2019 Kommunen skal nedsette eit råd som skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetting av råda. Oppnemninga av medlemmer gjeld for valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett. Rådet for funksjonshemma i Suldal vart oppretta i 2005. Dette har vore ei valfri ordning for kommunane, men er frå 2007 eit lovbestemt organ. Du kan lese meir i Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
Kommunalt råd for funksjonshemma 2015-2019
Navn Telefon Adresse
Wenche Nygaard, leiar 52799217 4237 Suldalsosen
Eva Songe Paulsen 52797881 4230 Sand
Kristine Langøy 99583446 4230 Sand
Tor Thorvald Lunde 48121746 4237 Suldalsosen
Henrik Halsne 52799879 4230 Sand
Anne Berit Skeie, varamedlem
Brita Synnøve Solheim, varamedlem
Venke Eikeli Nordmark, varamedlem
Sanja Heggelund, varamedlem

Sjå også