Partssamansett utval 2015-2019 Kommunen skal ha eitt (eller fleire) partssamansett(e) utval for handsaming av saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Utvalet skal bestå av representantar for kommunen og representantar for dei tilsette. Kommunestyret vel kommunen sine representantar, som skal ha fleirtal i utvalet, samt leiar og nestleiar. Dei tilsette vel sjølv sin(e) representant(ar). Kommunestyret har i 2015 valt formannskapsmedlemmene til kommunen sine representantar i partssamansett utval. I tillegg kjem dei tilsette sine representantar i Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Ordføraren er leiar og varaordføraren nestleiar i partssamansett utval. Sjå også kommunelova § 25.
Partssamansett utval 2015-2019
Namn Telefon
Formannskapsmedlemmene 52792200
Fagforbundet i Suldal
Utdanningsforbundet i Suldal