Fjellstyret 2015-2019 I kvar kommune der det er statsallmenning skal det vere eit fjellstyre. Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene. Fjellstyret skal ha fem medlemmer som blir valt av kommunestyret. Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer vert valde blant dei som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. Du kan lese meir i fjellova.
Fjellstyret 2015-2019
Namn Telefon Adresse
Sigmund Vårvik, leiar 95069380 4230 Sand
Kristian Steine, nestleiar 4244 Nesflaten
Turi Ottersland Tjøstheim 4237 Suldalsosen
Marta Bråtveit 4244 Nesflaten
Kjell Ove Nærheim 4237 Suldalsosen
Ola E. Jordebrekk, varamedlem
Doris Bratland, varamedlem
Arild Våge, varamedlem
Ingunn Bakka, varamedlem
Per Kjetilstad, varamedlem

Sjå også