Eldrerådet 2015-2019 I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden. Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha, medan rådet sjølv peikar ut leiar og nestleiar som skal veljast ut mellom pensjonistane. Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. I perioden 2011-2015 har kommunestyret valt å ikkje ha politikarar som medlem i eldrerådet, kun alderspensjonistar. Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Du kan lese meir i Eldrerådslova.
Eldrerådet 2015-2019
Namn Mobil Adresse
Astrid Rørvig, leiar 99276323 4230 Sand
Anna Helgeland Sandvik, nestleiar 99227937 4233 Erfjord
Jon Olav Aarhus 90841367 4237 Suldalsosen
Trygve Høivik 97534780 4234 Jelsa
Torunn SIldelid 90412847 4235 Hebnes
Sverre Songe Paulsen, varamedlem 91603071 4230 Sand
Kari Jelsa, varamedlem 98618532 4234 Jelsa
Jarle Halgunset, varamedlem 41309367 4233 Erfjord