Publisert 27.01.2017

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Suldal kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for gnr. 149 bnr. 96 på Stølane Aust i Erfjord, Suldal kommune. Kart over planområdet finn du her. (PDF, 2 MB)

 

Området er i arealdelen til kommuneplanen sett av til byggjeområde for bustadar. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for nye bustadar og tilkomstveg til desse, samt å legge til rette for parkering for eksisterande grendahus. Tilkomsten til området er tenkt via eksisterande veg som går gjennom tilgrensande bustadområde.

 

Området er av Suldal kommune vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing (KU), då reguleringa er i samsvar med overordna plan.

 

Publisert 20.01.2017

Søknasskjema finn du her

1. mars

 • driftstilskot
 • tilskot til festivalar

1. september

 • tilskot til idrettsanlegg (nyanlegg og større rehabiliteringar)

Heile året

 • starttilskot
 • kurstilskot
 • tilskot til husleige
 • tilskot til dekking av underskot ved kulturarrangement
 • tilskot til andre kulturtiltak
 • lokale arrangementstilskot for ungdom gjennom grendeutvala

Kulturskulen

 • Søknadsfrist om plass i Kulturskulen er 1. mai
Publisert 04.01.2017

Frå 2017 slipper du å søkje om frikort for helsetenester

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slipper du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det er to frikortordningar i Noreg, ein for eigendelstak 1 og ein for eigendelstak 2. Dei gjeld for ulike tenestar. Har du fått frikort i den eine ordninga, kan du ikkje nytte det i den andre ordninga. Ordninga med frikort eigendelstak 1 er allereie automatisert, og frå nyttår ble også ordninga for frikort eigendelstak 2 automatisert.

I frikort eigendelstak 2 inngår eigendelar for

 • undersøkjelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskot eller fastlønna fysioterapeut i kommunen

 • enkelte formar for tannbehandling

 • opphald ved rehabiliteringsinstitusjonar som har driftsavtale med regionalt helseføretak

 • behandlingsreisar til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt frå 1. januar 2017:

  • Du får frikort eigendelstak 2 utan å søkje om det. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket er nådd.
  • Eigendelstaket for frikort eigendelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
  • Har du betalt for mykje, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensa for eigendelsfritak er heva fra 12 til 16 år.
  • Alle pasientar må betale eigendel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personar med yrkesskade. Dette ble vedteke av Stortinget ved handsaming av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan sjølv følgje med på dine registrerte eigendelar ved å logge inn på helsenorge.no.

Frikort eigendelstak 1 – nytt eigendelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort eigendelstak 1 inngår eigendelar frå lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreisar og medisinar og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innan tre veker når du har betalt over 2 205 kroner i eigendelar i 2017.

Meir informasjon finnes på helsenorge.no/frikort

 

Fann du det du leita etter?