• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om refusjon for databrille

Informasjon

Arbeidstakars rettar til dekning av databrille er heimla i lov og interne føringar:

Forskrift om organisering, leiing og medverknad

§ 14-4. Undersøking av arbeidstakarens syn ved arbeid ved dataskjerm.

Arbeidstakare som jamnleg og som ein betydeleg del av sitt arbeid arbeidar ved dataskjerm, skal få tilbod om undersøking av auge og syn føretatt av ein person med naudsynte kvalifikasjonar:

  • før dei startar arbeid ved dataskjerm
  • om naudsynt med jamne mellomrom i tida etter òg
  • dersom dei får synsproblem som kan skyldas arbeidet ved dataskjermen

Arbeidstakarane skal ha rett til undersøking hos augespesialist dersom utfall av undersøkinga og prøvane nemd i første ledd gjer det naudsynt. Dersom utfall av prøva eller undersøkinga gjer det naudsynt, og dersom vanlege synskorrigerande hjelpemiddel ikkje kan nyttast, skal arbeidstakarane få spesielle synskorrigerande hjelpemiddel som er egna for vedkommande sitt arbeid.

Utgifter til spesielle synkorrigerande hjelpemiddel dekkast av Suldal kommune med kr.3000,-.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader