Publisert 13.03.2017

LMT-utvalet vedtok i sak 020/17 å leggje «Forskrift om bandtvang på hund, Suldal kommune (PDF, 419 kB)» ut på høyring.
Kommunen si mynde til å innføre slik forskrift er heimla i Hundelova av 4. juli 2003 nr. 74.

Suldal kommune er oppmoda til å innføre forskrift om bandtvang etter uheldige hendingar med laushund som jagar sau på beite.
Utvida bandtid er føreslått i heile kommunen der det går sau på beite frå 20. august til 31. oktober.

 

 

Publisert 19.07.2016
Ungdomsråd.png

Ungdomsrådet i Suldal er eit offentleg utval der ein skal sikre at unge får medverknad. I ungdomsrådet skal ungdommane kunne gi uttrykk for sine meiningar i saker som angår dei uavhengig av partipolitikk, og fremje desse meiningane for politikarane og dei som bestemmer.

Publisert 15.07.2016
Kommunevåpenet til Suldal

Publisert 14.07.2016

Her finn du planar, reglement og lovar som er aktuelle i vervet som politikar.

Saknar du noko, eller er det ei lenkje som ikkje virker? Kontakt politisk sekretariat.

Publisert 14.07.2016

LMT-utvalet (utval for landbruk, miljø og teknikk) har ansvaret for samordning, planlegging og rasjonell drift innaføre sitt ansvarsområde i kommunen.

Publisert 14.07.2016

Levekårsutvalet har ansvaret for samordning, planlegging og rasjonell drift innaføre sitt ansvarsområde i kommunen.

Publisert 14.07.2016

Ved å klikke på namna nedanfor finn du e-postadressane til medlemmene.

Publisert 14.07.2016

Suldal kommune har ei rekkje styrer, råd og utval.

Alle er valt av kommunestyret, som når som helst kan opprette eller leggje ned utval, samt endre samansetninga i utvala.

 

Kommunale utval er omtalt i kommunelova kapittel 2.

Publisert 14.07.2016

Publisert 14.07.2016

Fann du det du leita etter?