Generell informasjon om adressetildeling

Suldal kommune har innført vegadresser for alle bygningar nytta til bustadføremål, fritidsføremål, næringsverksemd, offentleg verksemd og anna verksemd som tener eit større publikum. Den 18.10.2011 vedtok kommunestyret namn på 130 nye adresseparsellar/adresseområde.

Avdeling for Bygdeutvikling har ansvaret for å tildele adresser etter at kommunestyret har vedteke vegnamna. Arbeidet med adressetildeling er regulert av  Matrikkellova § 21 med tilhøyrande forskrifter, Matrikkelforskrifta kap 12

Kvifor vegadresser?

Alle bygningar som blir nytta til bustadformål, fritidsformål, næringsverksemd, offentleg verksemd og anna verksemd som tener eit større publikum skal ha eigne adressenummer.

Bruk av vegadresser gjer det enklare å finne fram både for utrykningskjøretøy og andre som ikkje er lokalkjende. Bruk av GPS forutset at vegane er gitt namn og at adressenummer er tildelt. Adressa skal også tene som stadfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlege register og arkiv.

Prinsipp for tildeling av husnummer/adressenummer:

 1. Bygning  skal tildelast adressenummer til den vegen som er godkjent som tilkomst.
 2. På venstre side, sett frå startpunktet på vegen, blir det tildelt partal (2,4,6..), mens det på høgre side blir tildelt oddetal (1,3,5..).
 3. I område med spreidd busetnad vert adressenummer tildelt etter avstandsprinsippet. Det vil seie at adressenummer blir tildelt i høve til kor langt adressa ligg frå starten på vegen. Ein avstand på 430 meter gir adressenummer 43 dersom adressa ligg på høgre sida av vegen, eventuelt 42 eller 44 dersom adressa ligg på venstre sida av vegen.

Der ein sideveg har same vegnamn som hovudvegen, blir avstanden rekna frå der sidevegen tek av frå hovudvegen.

Der sidevegen tek av på venstre side av hovudvegen, vil det bli tildelt partal til alle adresseeiningane på sidevegen. Nummereringa vil følgje kanten av sidevegen med stigande nummer.

Der sidevegen tek av på høgre side av hovudvegen vil det bli tildelt oddetal til alle adresseeiningane på sidevegen. Nummereringa vil følgje kanten av sidevegen med stigande nummer.

Kommunen sine oppgåver i samband med adressetildeling:

 • vedtek namn og tildeler adressenummer
 • sender melding til eigar, eventuelt registrert festar
 • registrerar ny adresse i matrikkelen og informerer posten
 • set opp vegnamnskilt og eventuelle tilvisningsskilt ved sidevegar der bygning ikkje er synleg frå hovudvegen

 

Eigar og eventuelt registrert festar sine oppgåver i samband med ny vegadresse:

 • Kjøpe og sette opp husnummerskilt. Det er eigar/festar sitt ansvar å merke byningen/eigedomen med husnummerskilt. Skiltet skal plasserast synleg frå hovudveg/tilkomstveg
 • informere private kontaktar om ny adresse.

Posten har laga ei enkel løysing slik at du raskt kan informera kontaktane dine om den nye adressa. Sjå posten.no/meld-riktig-adresse Dersom du har spørsmål til Posten kan du kontakte kundeservice på telefon 04004 eller internett posten.no På min-side-adresse kan du kontrollere om Posten har registrert den rette postadressa di og evetuelt endre denne sjølv. 

 • orientere eventuelle leigetakar.
 • sende flyttemelding til folkeregisteret med melding om personar som
  ikkje allereie er registrerte på den gamle matrikkeladressa

Her finn du Skjema for flyttemelding til folkeregisteret

MERK: Det er den einskilde bebuar/leigetakar som må kontrollera at han /ho er oppført på rett adresse i folkeregistret. Dei som står oppført på feil adresse, må sjølve melda frå om dette til folkeregistret.

 

Kommunen tilrår at det vert nytta kvite reflekterande nummerskilt med svart påtrykk og svart ramme som saman med synbar plassering gjer det lett å finna fram for ukjende.

Eksempel på husnummerskilt med 2 siffer kan du sjå i Kartverket sin adresseveileder

Husnummerskilt kan kjøpast via internett. Ved å bruke søkeord husnummerskilt, vil det komme opp fleire forhandlarar. Jernvarebutikkar forhandlar også husnummerskilt.

Husnummerskilta er siste ledd i vegvisingskjeda. Det er viktig at hus er nummerert, og skilta må plasserast der trafikantane ventar å finne dei. Skiltet bør derfor vere plassert godt synleg ved port eller inngangsdør.

Adressetilleggsnamn:

Av  matrikkelforskrifta §54 første ledd går det fram at eigar av gardsbruk kan søke kommunen om å få garden sitt bruksnamn som tillegg til den offisielle vegadressa.

Meir informasjon om adressetilleggsnamn finn du på nettsida til Kartverket eller ved å vende deg til kommunen.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Suldal Kommune
Suldal Kommune
Sentralbord
52 79 22 00

Sjå også