Status - busetting av flyktningar i Suldal

Arbeidet med busetting av flyktningar famnar heile kommunen og alle tenesteområda våre. 90 personar er per november 2022 busette i Suldal. 

Suldal har busett 90 personar

Suldal kommune vedtok våren 2022 å busetta 90 flyktningar. Samla vedtok kommunane i Noreg å busetta tett oppunder dei 35 000 som myndigheitene forventa skulle koma til landet i 2022. Av desse rekna ein med at 30 000 kom frå Ukraina. Per i dag har over 31 000 ukrainarar registrert seg som asylsøkarar i Noreg og dei får i første omgang opphald i eitt år. UDI har justert sin prognose opp til 40 000 og 30 000 for neste år, med atterhald om stor usikkerheit kring dess tala. 

Status i Suldal 

90 pers er pr i dag busette i Suldal. 
I tillegg vil to privatbuande pers bli offisielt busett neste veke. Det vil då ifølgje statistikken vera 92 pers busette i Suldal. Av desse 92 har me meldt inn to pers som utvandra. 
Me ventar stadfesting frå IMDI angåande dette. Det reelle talet på busette flyktningar vil vera 90. 

Suldal kommune har motteke oppmoding om å busetting for 2023

Kommunen er oppmoda av Imdi om å busetta 90 personar i 2023. Med bakgrunn i oppmodinga vil kommunestyret i desember fatta vedtak om konkret tal for  busetting.

Takk for engasjementet!

Kommunen takkar for alt godt integreringsarbeid som blir gjort rundt omkring av privatpersonar, lag og bedrifter. Det er naudsynt at heile kommunen er saman om dette, slik at integreringa blir vellukka og at flyktningane får eit godt opphald hjå oss. 

Det er framleis eit stort behov for bustadar, praksis-/arbeidsplassar og frivillige bidrag. 

 

Du kan melda inn tilgjengelege bustadar via dette skjemaet. 

Dersom du vil ta inn flyktningar i praksis eller løna arbeid kan du kontakt med flyktningkonsulent Tord Kjerstad på telefon 476 80 436 eller e-post tord.kjerstad@suldal.kommune.no.

Meld inn frivillige bidrag i form av innsats og gåver hos Suldal Frivilligsentral. 

Introsenteret i Suldal
Telefon +47 52 79 23 88