Status arbeid med kommuneplanen for Suldal kommune 2022-2034

Kommuneplanen er det viktigaste styringsdokumentet vårt og vil setta retning for Suldal kommune dei neste 12 åra. Difor er me glade for at me i høyringsrunden har fått inn fleire ulike innspel, faglege råd og motsegn. No vil me gå gjennom alle innspela og mellom anna ha dialogmøte med ulike overordna mynde. 

Du kan lesa alle innspela som er komne inn ved å klikka på boksane under. 

Innspel til kommuneplanen sin arealdel

Innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel

Torill Telstad
Rådgiver
E-post
Telefon 994 03 439
Mobil 994 03 439