Søknad om tilskot til Utvalde kulturlandskap i Hamrabø, Mokleiv og Klungtveit.

Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket på Hamrabø, Mokleiv og Klungtveit skal bidra til å sikre verdiar knytt til landskap, biologisk mangfald, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Søknader sendast elektronisk via altinn. Meir info ligg på landbruksdirektoratet sine heimesider under fane om utvalde kulturlandskap.

Søknadsfrist: 02.04.2020. Ta kontakt med bygdeutviklingssjef Endre Gjil v/spørsmål.