Søknad om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/23

Miljødirektoratet gir kommunar som opplev interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestandar moglegheit til å søkje om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/23.

Tiltak for å redusere skade på jord og skog

Hovudårsaka er at store hjortebestandar i enkelte område til dømes kan føre til store beiteskadar på jord og skog. For å avgrense skader vil LMD tilretteleggje for kvotefri jakt på hjortekalv. 
Kommunen kan søkje LMD om kvotefri kalveavskyting innan 10. aug. Kommunen må da liste opp vald dette vil vere aktuelt for. For å få ein god oversikt er det viktig å høyre frå valdleiar eller leiar av bestandsplanområde om dette er aktuelt for dykkar vald.

Søknad og frist

Turi Ottersland Tjøstheim
-
E-post
Telefon 52 79 24 02
Mobil 986 83 104