Pressemelding: Førebels årsrekneskap 2022

God økonomistyring og auka kraftinntekter gjer at Suldal kommune kan leggja fram eit betydeleg høgare netto driftsresultat enn budsjettert. Førebels rekneskap syner at Suldal kommune fekk eit netto driftsresultat på omlag 264 mill. kroner i 2022. Dette utgjer om lag 28 prosent av driftsinntektene.

Suldal kommune sitt førebelse rekneskap for 2022 syner eit netto driftsresultat på om lag 264 mill. kroner. Dette er 37 mill. kroner betre enn revidert budsjett. 
Netto driftsresultat utgjer om lag 28 % av driftsinntektene. Tilsvarande tall for netto driftsresultat i 2021 var 133,9 mill. kroner som utgjorde 19,16 % av driftsinntektene.

Resultatet er eit av tidenes beste og har sin bakgrunn i høge straumprisar. Regjeringa har vedteke at ein stor del av denne inntektsveksten vil bli redusert i neste års rammetilskot. Driftsutgiftene utgjer nær 708 mill. kroner, som er ein auke på 109 mill. kroner i forhold til 2021. Utgiftene er likevel 15 mill. kroner mindre enn venta i regulert budsjett. Mindreforbruk utgifter drift i forhold til regulert budsjett på 15 mill. kroner skuldast i hovudårsak mindre bruk i løn og oppgåvepliktige ytingar med  litt over 3 mill. kroner og pensjonsutgifter med  5 mill. kroner. I tillegg er det mindreforbruk på kjøp og overføring med omlag 6 mill. kroner.

 

God budsjettdisiplin

Det er generelt ein god budsjettdisiplin i organisasjonen. Dei fleste områda som varsla meirforbruk ved økonomirapportering i 2. tertial har redusert dette. Omstillingstrykket er høgt og kommunedirektøren vil gi honnør til det leiarar, tillitsvalde medarbeidarar gjer saman. Evne og vilje til omstilling gir eit godt grunnlag når me må tilpasse tenestene til demografiutfordringar og framtidas krav til digital transformasjon. 

 

Driftsinntekter

Driftsinntektene utgjer 931 mill. kroner, som er ein auke på 232 mill. kroner frå 2021. Inntektene er nær 11 mill. kroner større enn venta i regulert budsjett.
Skatteinntekter og rammetilskot til Suldal kommune ble på 474 millionar kroner i 2022, noko som er nær 20 mill. kroner høgare enn budsjettert. Skatteinntektene(eks eigedomskatt) var om lag 6,4 prosent høgare enn året før, og var 111 prosent av landsgjennomsnittet per innbyggjar i 2022.

 

Stor auke i driftsinntekter i forhold til året før.

Det er stor auke i driftsinntekter i forhold til året før. Auken fordeler seg om lag slik:

 

 • 184 mill. kroner i sal av konsesjonskraft 
 • 10 mill. kroner i inntekts- og formueskatt
 • - 13 mill. kroner i eigedomsskatt
 • 12 mill. kroner i rammetilskot 
 • 38 mill. kroner i refusjon og overføring frå andre og staten
 • 0,1 mill. kroner i overføringar, gebyr og brukarbetaling

Meirinntekt i forhold til revidert budsjett på 10,8 mill. kroner fordeler seg om lag slik:

 • - 26,0 kroner i sal av konsesjonskraft.
 • 4,6 mill. kroner i inntekts- og formueskatt, 
 • 15 mill. kroner i rammetilskot, 
 • 17,8 mill. kroner i refusjon og overføring frå andre og staten
 • - 0,8 mill. kroner i gebyr og brukarbetaling


Finans

Netto finansutgift er 4 mill. kroner. Dette er ein reduksjon på 1,4 mill. kroner i forhold til året før. Dette skuldast meirinntekt i netto renteinntekt og reduksjon i betalte avdrag. Netto renteinntekt aukar med 0,4 mill. kroner i forhold til året før.

 

Investering

Brutto investeringsutgifter i 2022 utgjer 49 mill. kroner. 

Dette fordeler seg på 

 • 4,8 mill. kroner i transportmidlar, utstyr og IT 
 • 0,5 mill. kroner i brannsikring kyrkjer
 • 12,8 mill. kroner i vatn og avlaup
 • 10,7 mill. kroner i vegar og tomtefelt 
 • 20,2 mill. kroner i bygg 

Dei største investeringane innan bygg er fordelt på omsorg med 11,1 mill. kroner, brann med 1,2 mill. kroner, kulturbygg med 3,2 mill. kroner og andre tiltak med 4,7 mill kroner.
Eigenfinansiering av investeringane utgjer om lag 87,8 %. Resterande 12,2 % er finansiert med tilskot.
Kommunen si lånegjeld er 291,1 mill. kroner, ein reduksjon på 20,9 mill. kroner frå året før.
Disposisjonsfond utgjer 506,1 mill. kroner, ein auke på 213,5 mill. kroner frå året før. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av 232,2 mill. kroner av desse.


Sjå nærare forklaring i årsmelding og rekneskap med noter som kjem til politisk handsaming seinare i vår.

 

Prosessen vidare

 • Årsrekneskap er gjort opp etter gjeldande regelverk og overlevert til revisjon for kontroll og endeleg godkjenning.
 • Årsrapport for 2022 vil bli offentleggjort i starten av april.
 • Årsrapport og årsrekneskap for 2022 skal til handsaming i formannskapet 27.og 28. april, og i kommunestyret 10. mai 2023.


For ytterlegare informasjon kontakt:


Kommunedirekør Karin Dokken Austvik - 957 26 114
Kommunekasserar Arnfinn Gundersen - 924 10 318
 

Arnfinn Gundersen
kommunekasserar
E-post
Telefon 92 41 03 18
Mobil 92 41 03 18
Karin Dokken Austvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 95 72 61 14
Mobil 95 72 61 14