Nytt vegadressenamn til hyttefelt i Marvik på gnr. 126 bnr. 1 - offentleg ettersyn

LMT-utvalet vedtok i møte 07.09.2021, sak 80/21 å legge forslag til namn på veg til hyttefelt i Marvik ut til offentleg ettersyn i samsvar med §21 i matrikkellova.
Saka gjeld vegnamnet Stegane.

Saksutgreiing og vedtak om offentleg ettersyn finn du her;

Nytt vegadressenamn til hyttefelt i Marvik på gnr. 126 bnr. 1 -offentleg ettersyn (PDF, 711 kB)

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til postmottak@suldal.kommune.no innan 01.11.2021.