Nye nasjonale tiltak frå 04. januar

For å få tilbake kontrollen på smittespreiinga av koronaviruset i Noreg, blir det innført nye nasjonale tiltak frå og med måndag 4. januar. Tiltaka vil i første omgang gjelde i 14 dagar frå og med 4. januar til og med 18. januar.

Suldal kommune følgjer dei nasjonale anbefalingene. Sjå oversikt over tiltaka her 


Vår konkretisering av dei nasjonale råda fører til følgjande lokale konsekvensar for våre tenestetilbod:

  • Organisert fritidsaktiviteter blir utsett til etter 18. januar. Dette betyr stengde idrettshallar på ettermiddag og kveldstid - men dei er opne for skulane si opplæring.
  • Suldal bad stenger for all publikumsbading i perioden. 
  • Sand og Nesflaten ungdomskule går over til raudt nivå. Elevane og heimane får informasjon om kva dette innber direkte frå skulen.
  • Barneskule og barnehage skal driftast på gult nivå som før.
  • Kommunalt tilsette har heimekontor for dei som har moglegheit til dette.
  • Dagsentera stenger fram til 18. januar
  • Gruppetilbod i kulturskulen (drama og biletkunst) blir avlyst, i første omgang denne veka.
  • Kulturhuset har vanleg opningstid på vekedagar, men stengjer laurdag 9. og 16. januar. Alle kulturarrangement, kino og bowling er stengt i denne perioden.

Endringar kan kome på kort varsel framover.

 

Me er framleis svært opptatte av å ikkje få smitte inn i husa våre med heildøgns omsorg.

For besøk på Vinjarheim, Suldal bu og aktivtet og Suldal sjukeheim:

Me oppfordrar til at bebuarar berre har besøk av ein fast besøksperson i denne perioden fram til 18. januar. Me har forståing for at dette i somme situasjonar vil vere for inngripande, og dette gjeld sjølvsagt ikkje når det gjeld alvorleg sjukdom. Ta kontakt med leiar på institusjonen for å drøfte din situasjon om du er i tvil om dette.

 

Me oppfordrar alle til å setje seg inn i og rette seg etter dei nye nasjonale tiltaka.