Melde frå til barnevernet

Viss du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, bør du melde frå til barnevernet.

Du treng ikkje var sikker på om noko er galt før du melder frå. Når du har sagt i frå er det barnevernets jobb å vurdera korleis meldinga skal følgjast opp. Dei fleste som får hjelp av barnevernet får hjelp heime. Omsorgsovertaking skjer bare i dei alvorlegaste tilfella. 

Slik melder du frå:

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersonar)

For offentleg tilsette og fagpersonar med meldeplikt: Digitalt skjema for bekymringsmelding