Kunngjering av vedteken detaljplan for Kjølvikstølen

Suldal kommune har i kommunestyremøte den 22.03.18, sak 011/18 godkjent med heimel i § 12-12 i plan- og bygninslova framlegg til detaljplan på gnr.116 bnr.1 m.fl.,Kjølvikstølen.

hyttefelt_planid 201608

Føremålet med planen er å legge til rette for fritidsbustader og ny småbåthamn og badeplass

 

Saksdokumenta ser du her:

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til postmotta@suldal.kommune.no.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova § 15-3, 2.ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

Fann du det du leita etter?