Kommunens krisesentertilbod

Krisesenteret har ein særleg kritisk funksjon under pandemi og kommunen har  ansvar for å gjer tilbodet kjent for innbyggarane. 

Om tilbodet

Alle kommunar skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar.  
I særlege situasjonar, som pågåande pandemi, kan det vere fleire som er bekymra for eigen eller andres kvardag, og opplevar innskrenking av det sosiale livet som krevjande.
Bufdir har laga ein film om tilbodet til krisesenteret. 

Informasjonsfilm om krisesenteret

Lokal informasjonsside

I Suldal har me i tillegg ei lokal informasjonsside med oversikt over foreningar og organisasjonar som tilbyr hjelp i ein vanskeleg situasjon. 
Her finn du informasjon og telefonnummer til både krisesenteret og andre organisasjonar som kan hjelpa.

Lokal informasjonsside