Høyring - Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småovner

LMT-utvalet i Suldal kommune vedtok i møte 12.03.2019, sak 15/19 å legge forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar ut til offentleg ettersyn.

Høyringsdokumenta finn du her:

Høyringsfrist er 12. april 2019.

Eventuelle innspel kan sendast på e-post til Postmottak@suldal.kommune.no eller som brev til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.