Gnr. 103 bnr. 268 m.fl. Detaljplan Randåsen - Klypa -planid 202001 - offentleg ettersyn

Suldal kommune gjorde vedtak i møte 07.09.2021, sak 086/21 om at framlegg til detaljplan for Randåsen-Klypa skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for einebustader og rekkehus/konsentrert busetnad i området Randåsen-Klypa på Sand

Saksdokumenta finn du her:

Saksutgreiing og vedtak om offentleg ettersyn Gnr.103 Bnr.268 m.fl. Detaljplan for Randåsen-Klypa (PDF, 824 kB)

Detaljplan Randåsen - Klypa -ROS-analyse (PDF, 5 MB)

Detaljplan Randåsen - Klypa -Planskildring (PDF, 8 MB)

Framlegg til plankart - detaljplan Randåsen - Klypa (PDF, 2 MB)

Framlegg til Føresegner - Randåsen - Klypa (PDF, 216 kB)

Geoteknisk prosjekteringsnotat COWI 20210629 -Randåsen -Klypa (PDF, 31 MB)

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand innan 12. november 2021.