Detaljregulering Sand vassverk - Hønesteg - planid 202103 - til offentleg ettersyn

Suldal kommune gjorde vedtak i møte 09.02.2023, sak 009/23 om å legge detaljplan for Sand vassverk, Hønesteg ut på offentleg ettersyn. 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ny hovudvasskjelde for drikkevatn på Sand. Detaljplanen skal sikra område for offentleg vassverk med tilhøyrande område for nedslagsfelt. Sikringssonane skal vere med på å hindre at drikkevatnet vert forureina.

Plandokumenta finn du her:

Saksdokument i arealplaner.no

Merknader skal vere skriftlege og sendast til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller til Postmottak@suldal.kommune.no innan 01.05.2023.