Detaljplan for Jeljevika II, kunngjering av vedteken plan - planid 201101

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 02.11.2021, sak 095/21 reguleringsplan for Jeljevika II på gnr.151 bnr.15 og 21, Erøy.

Føremålet med planen er å legge til rette for å utvida verksemda Levarskjer Slipp & Mek AS med fleire båtplassar, servicebygg, naust og utleigebygg.

Saksdokumenta finn du her:

Gnr 151 Bnr 15 og 21- Detaljplan Jeljevika II - saksutgreiing og vedtak (PDF, 780 kB)

Detaljplan Jeljevika II - planident 201101 - plankart (PDF, 204 kB)

Detaljplan Jeljevika II- Føresegner - vedtatt 02112021 (PDF, 28 kB)

Plandokument - Detaljplan Jeljevika II (PDF, 2 MB)

ROS-analyse - Detaljplan Jeljevika II (PDF, 8 MB)

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova § 15-3, 2.ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.