Kommunestyret vedtok i møte 14. desember ei ordning der serskilde grupper kan få tilskot til å dekka høg straumrekning vinteren 2022.

Feltet innheld 9 ferdig oppmålte tomter, kor 8 av disse er for sal. To av desse kan seljast som konsentrert småhusbusetnad. 

No i juni vert den nye ordninga for kjeldesortering sett i kraft. 

Suldal kommune gjennomførte i november 2020 ei innbyggarundersøking. Bakgrunnen for innbyggarundersøkinga er at kommunen ønskjer å levere så gode tenester som mogleg til innbyggarane, og at det skal opplevast best mogleg å bu i kommunen.
Funna i undersøkinga visar at innbyggarane i det store billete er godt nøgde med å vere busette i Suldal. Samanliknar me resultata frå 2020 med resultata frå førre undersøking, indikerer resultata at suldølen på somme områder er meir nøgd enn ved førre undersøking, medan ein på andre tenesteområde er mindre nøgd.  Suldal ligg høgare enn landssnittet på ei rekke område.

Frå 01. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i Suldal kommune.

Kommunestyret i Suldal kommune vedtok tysdag å tilsetja Karin Dokken Austvik (49) som ny kommunedirektør.

 

Suldal kommune har tatt i bruk digital signering av avtalar. Me brukar Difi sin signeringsportal med Posten som avsendar.

Valnemda har gjort slik innstilling til verv som meddommar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.