Fredag 21.januar leverte ordførar Gerd Helen Bø og LMT-leiar Magne Langeland byggeskikksprisen og landbruksprisen til vinnarane for 2021.

Regjeringa har starta eit prosjekt for å utvikla lokaldemokratiet i norske kommunar, og har valt ut Suldal som ein av sju kommunar som arbeider særlig godt med å utvikla sitt lokaldemokrati, og som tar i bruk modellar som andre kommunar kan la seg inspirera og læra av.

Krisesenteret har ein særleg kritisk funksjon under pandemi og kommunen har  ansvar for å gjer tilbodet kjent for innbyggarane. 

Kommunestyret vedtok i møte 14. desember ei ordning der serskilde grupper kan få tilskot til å dekka høg straumrekning vinteren 2022.

Feltet innheld 9 ferdig oppmålte tomter, kor 8 av disse er for sal. To av desse kan seljast som konsentrert småhusbusetnad. 

No i juni vert den nye ordninga for kjeldesortering sett i kraft. 

Suldal kommune gjennomførte i november 2020 ei innbyggarundersøking. Bakgrunnen for innbyggarundersøkinga er at kommunen ønskjer å levere så gode tenester som mogleg til innbyggarane, og at det skal opplevast best mogleg å bu i kommunen.
Funna i undersøkinga visar at innbyggarane i det store billete er godt nøgde med å vere busette i Suldal. Samanliknar me resultata frå 2020 med resultata frå førre undersøking, indikerer resultata at suldølen på somme områder er meir nøgd enn ved førre undersøking, medan ein på andre tenesteområde er mindre nøgd.  Suldal ligg høgare enn landssnittet på ei rekke område.

Frå 01. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i Suldal kommune.