11 millionar kroner i nasjonal enøk-støtte til det lokale næringslivet.

Suldal kommune er glade for at det lokale næringslivet investerar i enøk-tiltak og for at staten tar 50% av investeringskostnaden. 

11 millionar til lokale verksemder

5 verksemder i Suldal mottar til saman 11 millionar kroner i støtte til tiltak gjennom Enova. Dei investerer til saman opp i mot 22 millionar kroner i enøk-tiltak. Suldal Vekst har vært ein god støtte for verksemdene i søkjeprosessen. 

Vinn-vinn situasjon

Det er ein vinn-vinn situasjon. Verksemdene får lågare kostnad og Noreg får tilgong til meir energi gjennom energieffektivisering.

Kommunal tilskotsordning for enøk-tiltak

Frå neste år kan det lokale næringslivet og søkja på den kommunale tilskotsordninga for enøk-tiltak. Du finn søknadsskjema på nettsida vår når dette er klart.