Ropeidhalvøya grendeutval har møte 29.08.19

På Kjølvikstølen grendahus kl 19:00

Saker:
Godkjenning av referat frå møte 25.06.19
Meldingar
Høyring – nasjonal ramme for vindkraft