Orientering om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019

Frå og med 15. juni kan det søkjast om tilskot til bygging og/ eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på www.anleggsregisteret.no. Rehabiliteringsprosjekt vert prioritert.

Føresegnene om tilskot av spelemidlar kan hentas ut på Kulturdepartementet si nettside www.anleggsregisteret.no, sjå V-0732 Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. Her finn ein og anna relevant informasjon.

Ei utfyllande liste over publikasjonar og rettleiingar finst på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner.

Søknadsfrist til kommunen er 15. september 2018.