Eigedomsskattelista i Suldal ligg no ute til offentleg ettersyn i 3 uker, jfr. eigedomsskattelova (Esktl.) § 15.
 

Suldal O-lag arrangerer klubb-O-løp kvart år. Mellom 25 og 50 deltakarar er med på kvart av O-løpa. I 2019 er planen for dei lokale O-løpa slik:

18.03.19 var det ikkje mogleg å ringe til legekontor eller andre kommunale tenester mellom 08:00 og 12:00. Feilen er nå retta.

Det kan nå søkjast om kulturmidler for 2019.
 Elektronisk søknadsskjema på: https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/

 
Frist 1. mars 2019.
 

Frå januar månad har Suldal kommune gått over til å sende lønsslipp og lønsoppgåve via SvarUt. Du får dei i din digitale postkasse, eller i Altinn.

Suldal kommune har fått bekrefta at Vindafjord, Sauda og Suldal har fått 4 plassar kvar til  desentralisert sjukepleiar- utdanning på deltid i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet frå hausten 2019.