Suldal kommune har i møte den 29.10.19, sak 123/19 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for gnr. 27 bnr. 9 Vinjarheim.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av Vinjar bu- og omsorgssenter, ved å utvide området for reguleringsplanen tilsvarande området sett av til byggeområde for offentleg eller privat tenesteyting i kommuneplanen sin arealdel.

 

Plandokument:

 

Grunna kommune- og regionreformene som trer i kraft frå nyttår vil matrikkelen og grunnboka vere stengd i slutten av desember 2019. Dette får følger for tinglysing og kommunen si saksbehandling

Velferdsutvalet i Suldal kommune inviterer kommunale pensjonistar og tilsette (med følgje) til julebord 7. desember

Informasjon om sesonginfluensa og datoar for vaksinasjon

Søndag 20. oktober er årers TV-aksjon "Care".

Start første flaum: 16/10 kl 8:00  - start andre flaum 23/10 kl 08:00  (Utsett nokre timar)

Pressemelding – Haugaland brann og redning iks

Ved kommunevalet 09.09.2019 vart følgjande 19 vald inn i Suldal kommunestyre for perioden 2019 - 2023: