9. september er det kommunestyreval. Her finn du informasjon om innleverte listeforslag.

Sikkert og enkelt: Suldal kommune sender digital post til innbyggarar og næringsliv.

Suldal kommune vedtok i møte 12.03.2019, sak 022/19 at framlegg til detaljplan med tilhøyrande føresegner på gnr.155 bnr.8 m.fl, Tysingvatnet skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.

Eigedomsskattelista i Suldal ligg no ute til offentleg ettersyn i 3 uker, jfr. eigedomsskattelova (Esktl.) § 15.
 

Suldal O-lag arrangerer klubb-O-løp kvart år. Mellom 25 og 50 deltakarar er med på kvart av O-løpa. I 2019 er planen for dei lokale O-løpa slik:

18.03.19 var det ikkje mogleg å ringe til legekontor eller andre kommunale tenester mellom 08:00 og 12:00. Feilen er nå retta.