Suldal kommune vedtok i møte den 04.06.2019, sak 051/19 at framlegg til detaljplan med tilhøyrande føresegner på gnr.27 bnr,9, Vinjarheim, Suldalsosen skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.

Plandokument;

 

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
 

Suldal kommune vedtok i møte 30.04.2019, sak 042/19 at framlegg til detaljplan med tilhøyrande føresegner på gnr. 145 bnr.21 m.fl. Dalberg, Økstra skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 

Føremålet med planarbeidet er å få ein oppdatert detaljplan for eit område med allereie oppførte fritidsbustader og andre bygningar. Planframlegget vil erstatte disposisjonsplan av 10.08.1970.

Dokumenta finn du her:

 

Me er veldig stolte over kulturskulen vår, og vil gjera alt me kan for at du skal få eit godt tilbod.

 

På grunn av problem med omlegging til nytt IT-system for kommunale avgifter blei fakturering av kommunale gebyr for 1.termin 2019 forsinka.

Onsdag 15.05.2019 vil telefonen hjå legekontoret vere stengt frå kl.11.30.

Dersom det er behov for kontakt med lege (som ikkje kan venta) ring legevakta på tlf. 116117 eller 113 i akutte situasjonar.

9. september er det kommunestyreval. Her finn du informasjon om innleverte listeforslag.

Sikkert og enkelt: Suldal kommune sender digital post til innbyggarar og næringsliv.