Oppdatering om koronaviruset

Kva gjeld i Suldal? 

Denne sida inneheld informasjon som er relevant for Suldal kommune spesielt og vil i tida framover redigerast og kvalitetssikrast dagleg frå mandag til fredag. Drifta av kommunen blir justert i høve auka smittefare og me har noko reduserte tenester. Sjå eiga informasjonside om kva som er ope i perioden.

Kommunen er i beredskap. Situasjonen endrar seg raskt og nettsida er ikkje alltid oppdatert, og me oppmodar alle til å følgje med via offentlege kanalar. For generell informasjon om viruset og nasjonale råd og tiltak sjå Folkehelseinstituttet sine temasider.

Information in other languages: 

Important information about coronavirus, quarantene and isolation in Arabic, Dari, Farsi, French, Italian, Kurmanji, Lithuanian, Pashto, Polish, Punjabi, Romanian, Russian, Sami, Somali, Sorani, Spanish, Tagalog, Thai, Tigrinja, Turkish, German, Urdu and Vietnamese.

 

Henvendelsar om koronaspørsmål:

Logg deg på helsenorge.no i størst mogleg grad, både for spørsmål om du tenker du kan vera smitta eller andre henvendelsar. Her kan ein avtale timar og vidare kontakt. Dersom du ikkje kan bruke helsenorge.no og er frisk kan du ringja 815 55 015 dersom du har spørsmål om koronavirus.

Lokal telefon for lokale spørsmål: 906 99 226

E-postadresse for lokale spørsmål: korona@suldal.kommune.no

Ikkje møt opp på legekontoret utan avtale!

 

 

Andre henvendingar til legekontoret:

Me ønskjer at de ikkje møter på legekontoret utan avtale, og ber dykk ta kontakt per:

1. SMS - Start tekstmelding med SULDAL + fødselsdato, namn og kva det gjeld. Send til 2097. SMS-ane til legekontoret vert lest før opningstid, og i løpet av dagen.

2. Telefon 52 79 23 00 - les opningstidene her

 

Status i Suldal, oppdatert 23.11.2020

Det har vore fire tilfelle av koronasmitte i Suldal, påvist 26.juni, 23. oktober, 28. oktober og 18 november.

Vidare har to personar som ikkje oppheld seg i Suldal kommune, men er folkeregistrert her, testa positivt for korona 06.september, og 26. oktober. Desse viser i oversiktstala til fleire aviser.

Testtala blir oppdatert vekentleg. Dersom det kjem fleire positive prøver vil me umiddelbart gå ut med beskjed. Det har ikkje vore tilfelle av koronasmitte etter den avklarte situasjonen med to smitta gjestearbeidarar i oktober.

Situasjon med smitte på Sauda vgs - smittetilfelle i Suldal 18. november

Ein person i Suldal Kommune har testa positivt på covid-19, 18. november. Vedkommande har tilknyting til Sauda vgs.

Den smitta personen er tilsett ved Suldal Bu- og aktivitetstiltak. Tre tenestemottakarar og sju tilsette ved Suldal bu og aktivitetstiltak er difor sett i karantene.
For å få ei total oversikt vart det 20.11 gjennomført ei utvida testing av elevar ved Sauda vgs. Rundt 60 elevar vart testa. Prøvesvara frå desse testane var alle negative.

Besøk på Suldal sjukeheim, Vinjarheim og Suldal bu og aktivitet


Det er framleis ikkje noko som tyder på høgt smittetrykk i Suldal, men det kan sjå ut som om det er aukande. Me er særleg opptatt av å unngå smitte inn i husa våre som har heildøgns omsorg; Sjukeheimen, Vinjarheim og Suldal bu og aktivitet: Her ber me om at brukarar og tenestemottajarar normalt ikkje har fleire enn ein eller to faste besøkande dei neste to vekene. Dette gjeld sjølvsagt ikkje når det gjeld bebuarar som er  alvorleg sjuke. Me håper på forståing for dette, og tiltaket vil bli fortløpande vurdert.


Når me nå ser ei auke i koronasmitta nasjonalt, har regjeringa sett inn kraftige nasjonale smittetverntiltak frå 05.november.
Me vil oppmode alle til å følgje desse også i Suldal.

Les tiltaka her

Status i Suldal og lokalt vedtak

Smittestatus i Suldal 23.11.2020
Oversikt over antal personar som er testa
Tidsperiode Antal testa Positiv for koronavirus Negative/venter svar
veke 11 - 25 110 0 110
veke 26 8 1 7
juli 116 0 116
august 159 0 159
september 256 0 256
oktober 187 2* 187
veke 45 33 0 33
veke 46 25 0 25
veke 47 150 1 149

* Dei to smitta i oktober testa positivt hos bedriftshelsetenesta til arbeidsgivar i Suldal, og ikkje på Suldal legekontor. Tala på antal testa i denne tabellen elles er antal testa ved Suldal legekontor. 

Tala blir oppdatert vekentleg. Sist oppdatert 23.11.2020

Totalt har Suldal kommune testa over 1000 personar for koronavirusinfeksjon, og 4 av desse har testa positivt. (1 i juni og 2 i oktober: 23. og 28. oktober, ein 18. november). I tillegg har to personar som er folkeregistrerte i Suldal, men som ikkje oppheld seg her testa positivt ein annan stad i landet; henholdsvis 06. september og 26. oktober.

Suldal kommune følgjer utviklinga tett. Kriseleiinga har jamnlege møte. Me ønsker å vera føre var og følgjer fortløpande opp dei nasjonale vedtaka og tilrådingane. 

Når det no er større smitte nasjonalt og i nabokommunar, så er det ei påminning om at me alle nå må:

 • Halda avstand (minst ein meter)
 • Vaska hender
 • Halda deg heime om du får luftvegsymptom
 • Halda antal personar du møter nede

Me vil be våre innbyggarar om å vere med på samfunnsdugnaden for å unngå smittespreiing. Du kan gjere mykje for å unngå smitte av koronavirus. Ved å vektlegge god hygiene og halde avstand bidrar du til å halde deg frisk og beskytte sårbare grupper og deira pårørande mot smitte. 

Me oppfordrar også våre innbyggarar til å handla lokalt, for å unngå smittespreiiing og støtta butikkane i Suldal. 

Følg med på råd frå helsedirektoratet, og hald deg oppdatert i nyhetsbiletet, slik at du til ein kvar tid har oppdatert informasjon. 

Smittevernråd for reiser

Me tilrår at folk følgjer smittevernråd, og følgjer med på lokale forhold før ein legg ut på reise. Om du skal reisa, så tenk godt gjennom reiseruta og måten du reiser på.

Les meir om reiser innanlands på helsenorge.

Smittevernråd for reise frå FHI

Utlandsreiser som tilsett innan helse og omsorg

 

Utlandsreiser kan representera ein auka risiko for smitte av covid-19 inn i helseinsitusjonar og pasientheimar. Måndag 20. juli kom helsedirektoratet med nye råd for helsepersonell som har vore i utlandet eller har besøk som har vore i utlandet.

Informasjonen under gjeld tilsette i helse og omsorg (inkl. kjøkken-/vaskeripersonale, reinhaldarar , heimehjelparar og vaktmeistrar), som har nærkontakt med pasientar eller brukarar.

Tilsette i helse og omsorg (som nemnt over) skal følgje ut eit eigenerklæringsskjema dersom dei har vore utanlands dei siste ti dagane. 

Skjemaet finn du her: Suldal kommune sitt eigenerklæringsskjema for tilsette som har vore utanlands.  

Helsepersonell som vel å reise til "grøne land" utanom Norden, bør testast etter heimkomst og før dei er i kontakt med pasientar og brukarar. 

Er du helsepersonell og har hatt besøk i heimen frå karantenepliktige land, ta kontakt med din leiar.

Informasjonsbrevet frå helsedirektoratet kan du lese her.

Lokalt vedtak oppheva

Suldal kommune hadde eit lokalt vedtak som gjaldt frå 27.03.20 til 7. mai. Dette er no oppheva.

Les meir her

Hyttesuldølar

21. April kom det nye nasjonale råd om fritidsreiser, og me i Suldal er glade for at det er mjuka opp på dette punktet.
Regjeringa og FHI seier no at reiser til hytta utgjer mindre fare for smittespreiing.

Her kan du lese dei nye råda.

Me ber våre hyttesuldølar om å forhalde seg til nasjonale råd, og vil gjerne opplyse om at:

 • Butikkane i Suldal er dimensjonert for mange besøkande, og er godt førebudd og klare til å ta i mot gjester
 • Me har førebudd oss grundig i helsesektoren, og er godt rigga til å gi legeteneste ved behov

 

Testing av personar og hindring av smitte

Legekontoret riggar seg no for å kunne testa 5 % av innbyggarane i Suldal for covid-19 kvar veke, slik Helsedirektoratet har tilrådd kommunane.

Testing av personar og hindring av smitte

Råd til vaksne med luftvegssymptom

Dersom du får luftvegssymptom utan kjent årsak tilrår me test for covid-19. Du må halde deg heime frå arbeid/skule og unngå kontakt med andre utenfor husstanden din til svar på testen føreligg. 

Ved negativ test kan du returnera til arbeid/skule dersom du har god allmenntilstand (kjennar deg frisk og feberfri), sjølv om du fortsatt har nokre symptom på luftvegsinfeksjon. Det er ikkje eit krav at ein er symptomfri, men ein må vere i god form OG kunne visa til negativ test. 

Sjå Folkehelseinstituttet for meir informasjon. 

Her finn du flytskjema på kva tid ungdom og vaksne bør testa seg for covid-19. (PDF, 157 kB)

Influensavaksine og pneumonokkvaksine

12. og 13. november gjennomførte legekontoret ein stor massevaksinasjon med influensa og pneumokokkvaksine. Frivillige og Raude kors bidro til at dette vart ei vellukka vaksinering, og det var 350 innom desse to dagane.

Me ønskjer å takka alle som møtte til vaksinasjon. både på massevaksinasjonen og på legekontoret i veken før. 700 personar er nå vaksinert, inkludert helsepersonell. 

Me er no diverre tom for vaksine mot influensa og pneumokokkar. Me vil forsøke å bestille meir, men veit førebels ikkje når dette kjem. Me vil legge ut ny informasjon når me veit meir.

Born i skule og barnehage

Råd ved born og luftvegsinfeksjon

I tilfelle med feber og hoste bør born testast for covid-19.

Ved lette luftvegssymptom utan feber kan ein sjå ann tilstanden heime. Dersom tilstanden ikkje betrar seg innan eit par dagar tilrår me testing for covid-19. 

Dersom tilstanden betrar seg raskt kan bornet returnera til skule og barnehage utan test.

Sjå Folkehelseinstituttet for meir informasjon.

Her finn du flytskjema på kva tid born bør testast for covid-19. (PDF, 32 kB)

Kven blir testa for koronaviruset?

Suldal følger Folkehelseinstituttet sine anbefalingar om kven som skal testast for korona. Du kan lesa retningslinjene på Folkehelseinstituttets side om testing og diagnostikk.

Legekontoret riggar seg no for å kunne testa 5 % av innbyggarane i Suldal for covid-19 kvar veke, slik Helsedirektoratet har tilrådd kommunane. Me oppfordrar alle med hoste, tungpust og /eller feber om å ta kontakt med legekontoret for å vurdera behov for legeundersøking og eventuell testing. Dei med milde symptom oppfordrar me til å vente heime i 2 dagar for å sjå om symptoma går over av seg sjølv.

Legekontoret ber alle som er usikre på om dei burde hatt ei legeundersøking, om å ta kontakt.

 

Korleis får eg svar etter test for covid-19?

Legekontoret vil kontakta deg når prøveresultat føreligg. Du kan sjølv følgje med på www.helsenorge.no, då prøveresultat vert publisert løpande.

Heimekarantene og isolat

Heimekarantene

Dersom du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon, men kan ha vore eksponert for viruset gjennom reise eller kontakt med nokon som er smitta, skal du vera i karantene. Då har du noko meir bevegelsesfridom enn isolat, men skal ikkje på på arbeid, skule eller oppsøke stader der du kan treffe folk.

Råd til personer i heimekaranatene

Heimeisolasjon

Dersom ein har mistanke om smitte og ein ventar på svar på prøven, eller ein har påvist smitte av koronavirus, skal ein isolera seg anten heime, i helseinstitusjon eller annan stad. Heimeisolering gjeld for personar som sannsynleg har eller påvist covid-19, men som er frisk nok til å klare seg utan helsehjelp.

Råd til pasientar er isolert  i heimen

Les meir om forskjellen på heimekarantene og heimeisolering her

Spørsmål om karantene i Suldal kommune?

Om du er usikker på om du skal i heimekarantene, eller har spørsmål til det innførte vedtaket kan du kontakta Servicetorget ved å senda ein e-post til postmottak@suldal.kommune.no

Andre nyttige lenkjer:

 

Har du spørsmål?
Du finner god og oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider www.fhi.no
Dei har også ein eigen informasjonstelefon, 815 55 015. Ring denne telefonen om du har spørsmål om koronaviruset.
 

WHO har erklært koronavirusutbrotet som internasjonal folkehelsekrise. Suldal kommune forheld seg til råd og retningsliner gitt av helsemyndigheitene.

Spørsmål?

Om du har spørsmål om kva som gjeld i Suldal kan du kontakta den lokale koronatelefonen 906 99 226 eller korona@suldal.kommune.no

 

 

 

Næringsliv

Situasjonen pregar næringslivet, bedrifter og aktiviteter sterkt og gjer det utfordrande for både små og store bedrifter. 

Næringsliv

Næringsaktørar i kommunen

​Suldal kommune har lansert eit kompetansefond for lokalt næringsliv som du kan lesa om her.

Næringslivet i Suldal er hardt ramma av Koronakrisa. 

Tiltak:

 • Råd og bistand frå kommunen sitt næringsapparat som er Suldal vekst, Bygdautviklaren og Bygdeutvikling.
 • Dersom det er bedrifter som har lån i kommunen og som har vansker med tilbakebetaling i desse dagar, så kan det søkast om utsetjing. Her er det også rask saksbehandling.
 • Kommunen vil betala alle rekningar umiddelbart og ikkje venta til forfall (Likviditet)
 • Me vil setja fullt trykk på utbyggingsprosjekt slik at dei kjem i gang så raskt som mogleg.

Viktige lenker:

Hald dykk oppdatert på Folkehelseinstituttet for generell informasjon og på desse sidene med tanke på lokale forhold.

Les om permiteringsreglar, sjukemeldingar og lignende på NAV sine sider

Næringslivets hovedorganisasjon

Direktoratet for sikkerheit og beredskap sin veileder i kontinuitetsplanlegging

 

Retningslinjer servering- og skjenkestader

Kommunen understreker at det er nasjonale retningslinjer og forskrift som gjeld.

Mattilsynet har laga ein faktaartikkel til kantiner, serveringsstader og matbutikker. For øvrig viser me til informasjon på nettsidene til HelsedirektoratetHelsenorge og Folkehelseinstituttet.

Hald avstand for å begrense smitte!

 

Oppfordring til næringlivet

Suldal kommune hadde eit lokalt vedtak som gjaldt frå 27.03.20 til 7. mai. Dette er no oppheva. Me oppfordrar til å følgja nasjonale retningslinjer.

 

Tilskot til næringslivet

Kommunestyret har 23.juni vedteke ei tilskotsordning som fylgje av omsetningssvikt grunna korona.

Ordninga omfattar nisjebutikkar og små serveringsstader heimehøyrande i Suldal kommune.

Verksemda må aktivt søkja tilskot frå denne ordninga. Det er ingen automatisk rett til tilskot. For å kunne søkja må verksemda ha hatt, eller forventa å få, reduksjon i omsetning/driftsinntekter. Verksemder med minimum 1 årsverk kan få kr 50 000,-. Andre mindre verksemder som er hardt ramma kan formannskapet vurdera særskilt. 

Tilskotsordninga har ei ramme på kr 1,6 millionar. 

Rådmannen har fullmakt til å tildela tilskota.

Søknadane vert handsama fortløpande. 

Elektronisk søknadsskjema finn du her.

 

Vil du bidra som frivillig eller har du helsefagleg utdanning eller erfaring?

Me ønskjer framleis at dei som vil bidra registrerer seg som frivillig eller tilgjengelig helsepersonell. Du kan og ta kontakt dersom du treng hjelp.

Vil du bidra?

Har du helsefagleg utdanning?

Har du helsefagleg utdannelse eller erfaring, men arbeider med heilt andre oppgåver i dag? Då kan me trenge deg!  I første omgong ønskjer me ei oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tek me direkte kontakt med deg.

Desse gruppene er aktuelle:

 • helsefagstudentar
 • medisinstudentar
 • sjukepleiarstudentar
 • vernepleiarstudent
 • personar med helsefagleg erfaring eller kompetanse (og innan privat verksemd).

Dersom du er aktuell håper me at du registrerer deg via vårt digitale skjema.

Ønskjer du å stilla som frivillig - eller treng du hjelp?

Oppmodinga om å halde hovudet kaldt og hjarte varmt favnar breitt i Suldalssamfunnet. Når me no er i korona-beredskap er det fleire i kommunen som har behov for hjelp, og fleire som ønskjer å gjere ein innsats for andre. 

Ønskjer du å stilla deg tilgjengelig som frivillig? Eller treng du hjelp til stort eller smått? 

Då kan du kontakta Frivillighetskoordinator Nenad Ignjatic som organiserar all frivilligheit og formidlar vidare kontakt.  

Det kan vere store eller små oppdrag som til dømes køyring, handlehjelp eller anna støtte i kvardagen.

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226