Politikontakt

Politikontakt

Øyvind Dybing er politikontakt for Suldal kommune.

Politikontakt Øyvind Dybing - Klikk for stort biletePolitikontakt Øyvind Dybing

Politikontakten er ansvarleg for:

• Skule og fritid
• Barnevern
• Rus og psykiatri
• Veg og trafikk
• Beredskap
• Arrangement
• Natur og idrett

Oppgåver:

• Ivareta politiets rolle og interesser i samarbeid med kommunen.
• Sørge for oppfølging av kriminalitetsførebyggjande strategi og politiet si nærpolitirolle.
• Være pådrivar for eit fungerande samarbeid mellom politiet og Suldal kommune.
• Være eit av dei viktigaste kontaktpunkta mellom politiet, befolkninga og dei ulike aktørane i kommunen. 
• Være eit supplement til det øvrige kriminalitetsførebyggjande arbeidet i kommunen. Gjerne i tett samarbeid med SLT dersom kommunen har denne funksjonen.
• Gi råd og sikra rett bruk av metode og tiltak. 
• Følge opp avtalar, planar og forpliktelsar.
• Delta i kommunens krisestab ved større hendingar beskrive i samarbeidsavtala. 

Øyvind Dybing
Politioverbetjent/politikontakt
E-post
Telefon 52 86 52 65

 

Kan kontaktast

måndag-fredag 08.00 - 15.00

Opningstid

Kan kontaktast

måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00