Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta
Teneste Kontaktperson Telefonnummer Adresse Postnummer Faks Vakttelefon
Bestillarkontoret 52792260 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365
Henvendingar i forbindelse med utskriving av pasientar og nedetid på PLO-meldingar 52 79 23 60 (dagtid) / 52 79 23 83 (kveld og helg) 52792365
Sjukeheim / heimesjukepleie Suldal heimeteneste
Suldal sjukeheim 52 79 23 63 (Somatisk avd.) / 52 79 23 62 (demensavd.) 99583440
Vinjar bu og omsorgssenter 52 79 09 30
Fagansvarleg i sjukeheim og heimesjukepleie Trude Årdal 52 79 23 21 / 404 18 968
Koordinerande eining Anne Marie Torsteinbø 52 79 23 61 / 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Fysio- og ergoterapitenesta Åshild Mehus Sukka 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Rehabiliteringstilbodet i kommune Fysio/ergo: Åshild Mehus Sukka 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Ergoterapi: Sissel Hoftun 52 79 23 74 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Friskliv. LMS tilbod Helene Fjellheim Midthun 52 79 23 40 Eidsvegen 3 4230 Sand
Kreftkoordinator Line Cecilie Steen 902 84 271
Svanhild Løge Skålheim, kreftsjukepleiar 52 79 23 21 / 404 18 954
Born som pårørande Kari Myklebust 52 79 23 10 / 404 06 313
Psykisk helse og rus Ruskonsulent (nav) 916 40 095
Fagleiar psykisk helse Gro Helland 52 79 23 52 / 901 45 446
Miljøtenesta 995 83 457
Kontaktinfo Avvik på tenesteavtalane
Kontaktinfo for pasienter med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus
Helsestasjon Fagleiar Tone Sande Fisketjøn 52 79 23 10 / 404 06 317
Smitte / tbc. Kommuneoverlege / smittevernlege Harald Bjarne Hellesen 52 79 23 15 / 52 79 23 00
Søknad om kommunale tenester Bestillarkontoret i Suldal Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
NAV
Beredskapsansvarleg