Følg arbeidet vårt med ny kommuneplan!

Planen for korleis arbeidet med ny kommuneplan skal gjennomførast vart vedtatt i kommunestyret 23.02.21. Me vil no bruke våren og hausten på å få flest mogleg med i denne prosessen. På denne sida finn du informasjon om kva ein kommuneplan er, arbeidet med kommuneplanen og korleis du kan medverka i planen.

Kort fortalt

 

Ny kommuneplan

Samfunnsdelen av kommuneplanen

Har du gode tankar om korleis framtida i Suldal skal bli? Til dømes korleis ein kan styrke dei ulike grendene og gjere Suldal til ein enno betre plass å bu? Planprogrammet listar opp ein del utfordringar, men ein treng og gode strategiar på korleis ein skal møte desse.

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal peike på kva utfordringar kommunen står ovanfor dei kommande åra, men og kva strategiar ein skal bruke for å løyse desse utfordringane. Mellom anna vert økonomiplanen og handlingsprogrammet til kommunen laga med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel.

Du kan senda inn innspel til planen fram til 1. oktober 2021.
 

Arealdelen av kommuneplanen

Alle som ynskjer det kan kome med innspel til endra arealbruk i den nye kommuneplanen. Det vert gjennom kommuneplanprosessen avgjort om ein vil ta inn forslaga i den nye planen. Mellom anna må ein vurdere om det er ei ynskjeleg arealendring. Har ein til dømes område i kommunen med mange hyttetomter som ikkje er solgt, vil det ikkje nødvendigvis vere lurt å regulere inn mange nye i same området. Ein må og vurdere kor egna området er til den nye arealbruken.

Framlegg til arealendring i kommuneplanen bør ha ei presis utgreiing av det ønska tiltaket og ei kartskisse som viser plassering så nøyaktig som mogleg. Skriv gjerne om storleiken på området ein ønske omdisponert, kor mange einingar eller m2 utbygd areal ein tenke seg, tilkomst, moglegheiter for tilknyting til eksisterande infrastruktur m.m. Du må leggja ved kart og gjeldande kommuneplan til innspelet. Kommunen kan be om dokumentasjon knyta til einskilde områder som grunneigarar eller andre ønskjer å få tatt inn i planen som utbyggingsområde. Forslagsstillar må koste naudsynt dokumentasjon.


Frist for å komme med innspel til arealdelen er 01.07.21.
 

Send inn innspel

Me ynskjer flest mogleg innspel til planen.Til hausten ynskjer me mellom anna å ha opna grendamøter. Men du kan allereie senda inn innspel til samfunnsdelen og/eller arealdelen.

Innspel kan sendast til kommunens postmottak, via sikker digital post eller via post til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

Me arbeidar med å laga eit digitalt skjema med nokre førehandsdefinerte forslag til kva du kan uttala deg til på samfunnsdelen.