Følg arbeidet vårt med ny kommuneplan!

Planen for korleis arbeidet med ny kommuneplan skal gjennomførast vart vedtatt i kommunestyret 23.02.21. Me arbeidar for å få flest mogleg med i denne prosessen. På denne sida finn du informasjon om kva ein kommuneplan er, framdrift i arbeidet med kommuneplanen og korleis du kan medverka i planen.

Kort fortalt

 

Arealdelen av kommuneplanen

Fristen for å kome med innspel til endra arealbruk i den nye kommuneplanen var 01.07.2021.

Sjå arealinnspel som er komen inn markert raudt i kartet

Det vert gjennom den vidare kommuneplanprosessen avgjort om ein vil ta inn forslaga i den nye planen. Mellom anna må ein vurdere om det er ei ynskjeleg arealendring. Har ein til dømes område i kommunen med mange hyttetomter som ikkje er solgt, vil det ikkje nødvendigvis vere lurt å regulere inn mange nye i same området. Ein må og vurdere kor egna området er til den nye arealbruken.

Kommunen kan be om dokumentasjon knyta til einskilde områder som grunneigarar eller andre ønskjer å få tatt inn i planen som utbyggingsområde. Forslagsstillar må koste naudsynt dokumentasjon.
 

Les innspela til arealdelen i fulltekst

 

Samfunnsdelen av kommuneplanen

Har du gode tankar om korleis framtida i Suldal skal bli? Til dømes korleis ein kan styrke dei ulike grendene og gjere Suldal til ein enno betre plass å bu? Planprogrammet listar opp ein del utfordringar, men ein treng og gode strategiar på korleis ein skal møte desse.

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal peike på kva utfordringar kommunen står ovanfor dei kommande åra, men og kva strategiar ein skal bruke for å løyse desse utfordringane. Mellom anna vert økonomiplanen og handlingsprogrammet til kommunen laga med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel.

Gjeldande kommuneplan Suldal kommune - samfunnsdel

I haust kan du senda inn innspel til planen.
 

Send inn innspel

Me ynskjer flest mogleg innspel til arbeidet med ny kommuneplan. I haust skal me mellom anna å ha opne grendamøter. 

Innspel kan sendast til kommunens postmottak, via sikker digital post eller via post til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

Grendamøter - ein arena for innspel

Me arrangerar grendamøter i heile kommunen. Møtene er ein arena for dialog og innspel til samfunnsdelen i ny kommuneplan. 

Grendamøter
Dag Dato Stad
Måndag 18.oktober Øvre Suldal - samfunnshuset
Tysdag 19.oktober Vinjar - samfunnshuset
Onsdag 27.oktober Sand - kulturhuset
Torsdag 28.oktober Hylsfjorden - tunet
Måndag 01.november Erfjord - grendahuset
Onsdag 03.november Jelsa -
Tysdag 16.november Ropeidhalvøya