Høyring: 1.gongshøyring av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommunestyret i Suldal har vedteke å leggja forslag til ny kommuneplan for Suldal kommune 2022-2034 ut på høyring, i samsvar med pbl. §11-14.

Kort fortalt

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Samfunnsdelen av kommuneplanen er det viktigaste styringsdokumentet i kommunen og legg rammene for aktivitet, planlegging og arealbruk dei komande 12 åra. Den handlar om korleis me vil ha det i Suldal, og kva me må gjera for å få det til. Planforslaget bygger m.a. på innspel frå innbyggarar, politikarar og tilsette i kommunen.

Sakshandsaminga frå kommunestyret finn du her

Alle som ønskjer, kan lesa planforslaget og koma med innspel og kommentarar innan 01.09.2022.

Planforslag: Samfunnsdelen av kommuneplanen for Suldal kommune 2022-2034 (PDF, 10 MB)

Send ditt innspel til samfunnsdelen

Kommuneplanen sin arealdel

Arealdelen av kommuneplanen vert styrande for arealbruken i kommunen dei kommande åra. Det har komen inn over 40 forslag til arealendringar. Konsekvensutgreiingane av desse ligg ved i kommunestyresaka. Dokumenta som er på høyring er planomtalen, føresegner og retningsliner og arealplankartet.

Sakshandsaminga frå kommunestyret finn du her

Alle som ønskjer, kan lesa planomtalen, føresegner og retningslinjer, samt arealplankartet, og koma med innspel og kommentarar innan 01.09.2022.

Planomtale: Suldal kommune 2022-2034 - arealdelen av kommuneplanen  (PDF, 31 MB)

Suldal kommune 2022-2034 - Føresegner og retningslinjer - arealdel (PDF, 17 MB)

Arealplankartet

Arealplankartet viser arealformål, noverande og framtidige, og områder med gjeldande reguleringsplanar. Omsynssoner og aktsemdområder kan ein skru av og på i menyen. (Menyen kjem fram med å klikke på kommunevåpen i venstre hjørne).

Suldal kommune - Kommuneplan 2022-2034 - Arealplankart

Send ditt innspel til arealdelen

Dersom du ikkje ynskjer å nytte innspelskjema kan du sende skriftlege innspel til postmottak@suldal .kommune.no eller Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

Torill Telstad
Rådgiver
E-post
Telefon 52 79 24 64
Mobil 994 03 439