Bustadsosial rettleiingsgruppe

Suldal kommune har no oppretta ei bustadsosial rettleiingsgruppe.

Gruppa skal gi råd og rettleiing til privatpersonar som p.g.a. alder eller funksjonsnedsetting treng tilpassing eller ombygging av bustad for lettare å kunne bu i eigen heim. Gruppa skal gi rettleiing om økonomisk støtte ein kan ha krav på, og gi økonomisk rettleiing om nødvendig. Vidare skal gruppa ha byggteknisk kompetanse for å kunne vurdere om føreslåtte endringar og tiltak er realistiske å gjennomføre.

Gruppa består av ergoterapeut, rettleiar frå Nav med ansvar for dei bustadsosiale verkemidla i Husbanken og kompetanse på økonomi og gjeldsrettleiing, og ein person frå kommunen (Kommunale bygg og eigedomar) som har kompetanse på byggteknikk.

Gruppa består pr. i dag av:

Ann Kristin N. Nordvik, ergoterapeut
Ellen vVeggeberg, Nav Suldal


Torbjørn Nordmark, Suldal kommune, kommunale bygg og eigedomar

Målet med dette er at innbyggjarar i Suldal skal få hjelp til å bu i eigen heim så lenge det er mogleg, å førebyggje innlegging i institusjon samt å minske presset på omsorgsbustadene.

Både privatpersonar og hjelpeapparat kan venda seg til Bestillarkontoret på tlf 5279 2360/61 om det er behov for råd og hjelp i slike saker.

Koordinerande eining

Publisert av Torbjørn Guggedal. Ansvarleg Eva Songe Paulsen. Sist endra 12.06.2015
Fann du det du leita etter?

Se også

Bu- og aktivitetstilbod (1)
Login for redigering