Møte i kontrollutvalet

torsdag 17. september 2020, 11.00 - 15.00

Informasjon

SAKLISTE:

14/20 Godkjenning av protokoll frå møte 11.06.20

15/20 Orientering frå administrasjonen – kommunalsjef for utvikling, plan og teknisk

16/20 Oppfølging av revisjonsrapport – «Eigarskapsforvaltning»

17/20 Tinging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Psykisk helsehjelp og miljøtenesta»

18/20 Revisor si eigenerklæring for 2020

19/20 Budsjett 2021 – kontrollarbeidet i kommunen – kontrollutvalet sitt framlegg

20/20 Referat- og orienteringssaker 17.09.20

Ymse

 

Tormod Skeie (sign.)                    Odd Gunnar Høie

Kontrollutvalsleiar                        Utvalssekretær

Stad

Kommunestyresalen
 

Kontakt

Kontrollutvalet
 

Tormod Skeie
Legg til hendinga i din kalender