Mitt Ryfylke
Du er her:
 

Betalingssatsar barnehage

 

 

a         Barnehagetilbodet i Suldal er:

Antall dagar

Kva dagar

Full dag i 5 dagar

 

Full dag i 4 dagar

måndag-tysdag-torsdag og valfritt onsdag eller fredag

Full dag i 3 dagar

måndag-tysdag-torsdag

Full dag i 2 dagar

onsdag-fredag

 

Mynde til å gi dispensasjon frå det ordinære opphaldstilbodet er for særskilte tilfelle delegert til rådmannen.

 

b          Opningstida i barnehagane

 

Normalopningstida i barnehagane er klokka 07.00-16.30 med følgjande to unnatak

 

  1. I barnehagar med færre enn ti snittplassar kan styrar i etter drøfting med samarbeidsutvalet koma fram til redusert normalopningstid.
  2. Foreldre kan, etter søknad, få tilbod i barnehagen 15 minutt før (06.45) eller 15 minutt etter(16.45). Det ligg til grunn at det likevel er 9,5 time som er tilbodet også denne dagen.

c          Foreldrebetalinga skal reknast etter bruttoinntekt for familie/sambuarar.

 

d          Betaling pr månad fram til 01.08.2014:

 

Inntektsintervall

Betalingssatsar pr mnd.

5 dagar:

4 dagar:

3 dagar:

2 dagar:

0 - 2,5 G

Friplass

Friplass

Friplass

Friplass

2,5 - 3,5 G

770,0

695,-

540,-

385,-

3,5 - 4,5 G

1 095,-

995,-

770,-

550,-

4,5 - 5,5 G

1 560,-

1 415,-

1 090,-

780,-

5,5 - 7,5 G

2 030,-

1 840-

1 420,-

1 015,-

7,5 - G

2 405,-

2 115,-

1 630,-

1 165,-

 

 

I frå 01.08.2014 endrar me oppsettet slik:

 

Inntektsintervall

Betalingssatsar pr mnd.

5 dagar:

4 dagar:

3 dagar:

2 dagar:

0 - 3 G

Friplass

Friplass

Friplass

Friplass

3 - 5 G

1560,-

1415,-

1090,-

780,-

Over 5 G

2405,-

2115,-

1630,-

1165,-

 

Fastsetjing av barnehagebetalinga med grunnlag i endra grunnbeløp i folketrygda (G) 1. mai gjeld frå nytt barnehageår.

- For fullt år skal det betalast for 11. månader

- 6 åringar som går i barnehagen fram mot skulestart betalar halv pris for august.

Fristen for oppseiing er oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.

 

e          For budsjettåret 2014 vert bruttoinntekt for 2012 lagt til grunn. Ved store endringar i inntekta, som utgjer meir enn 1/3 av inntekta, kan ein søkja om å få nytta årets inntekt som grunnlag for utrekninga av foreldrebetalinga. Ved brå endring i familietilhøve som har innverknad på familieinntekta, vil endra foreldrebetaling bli vurdert (t.d. sjukdom, skilsmisse, utdanning)

 

f         Det vert gitt 50 % reduksjon i prisen for 2. barnet og 75 % for andre barn familien har i barnehage. I frå 01.08.2014 vert det gitt 30 % reduksjon i prisen for 2. barnet og 50 % for andre barn familien har i barnehagen eller SFO.

 

g        Ved sjukefråvær på 1 månad eller meir, kan det etter søknad gjevast betalingsfritak for den tida barnet   harvore borte. Det må dokumenterast at barnet er sjukt, eller at sjukdom til familiemedlem gjer det vanskeleg/uråd å ha barnet i barnehagen.

 

h        Månadsbetaling for frukt, mat og drikke m.m i barnehagane i Suldal kommune:

          kr 74 x tal på opphaldsdagar pr. veke.

 

i        Ved tilfeldig opphald som t.d. ved gravferd m.m. skal det betalast

         kr 280. Ein føresetnad er at det er plass i barnehagen.

 
 

Publisert av Torbjørn Guggedal. Ansvarleg Vigdis Nøkling. Sist endra 19.02.2014

Se også

 
SULDAL KOMMUNE Eidsvegen 7 4230 SAND Telefon: 52 79 22 00 postmottak@suldal.kommune.no
padlock