Betalingssatsar barnehage

 

 

a)
Barnehagetilbodet i Suldal er:

 

Antall dagar

Kva dagar

Full dag i 5 dagar

 

Full dag i 4 dagar

måndag-tysdag-torsdag og valfritt onsdag eller fredag

Full dag i 3 dagar

måndag-tysdag-torsdag

Full dag i 2 dagar

onsdag-fredag

 

Mynde til å gi dispensasjon frå det ordinære opphaldstilbodet er for særskilte tilfelle delegert til rådmannen.

 

b)
Opningstida i barnehagane

 

Normalopningstida i barnehagane er klokka 07.00-16.30 med følgjande to unnatak

 

  1. I barnehagar med færre enn ti snittplassar kan styrar i etter drøfting med samarbeidsutvalet koma fram til redusert normalopningstid.
  2. Foreldre kan, etter søknad, få tilbod i barnehagen 15 minutt før (06.45) eller 15 minutt etter(16.45). Det ligg til grunn at det likevel er 9,5 time som er tilbodet også denne dagen.

 

c)
Foreldrebetalinga skal reknast etter bruttoinntekt for familie/sambuarar.

 

d)
Betaling pr månad:

 

Inntektsintervall

Betalingssatsar pr mnd.

5 dagar:

4 dagar:

3 dagar:

2 dagar:

0 - 3 G

Friplass

Friplass

Friplass

Friplass

3 - 5 G

1560,-

1415,-

1090,-

780,-

Over 5 G

2405,-

2115,-

1630,-

1165,-

 

Fastsetjing av barnehagebetalinga med grunnlag i endra grunnbeløp i folketrygda (G) 1. mai gjeld frå nytt barnehageår.

- For fullt år skal det betalast for 11. månader

- 6 åringar som går i barnehagen fram mot skulestart betalar halv pris for august.

Fristen for oppseiing er oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.

 

e)
For budsjettåret 2014 vert bruttoinntekt for 2012 lagt til grunn. Ved store endringar i inntekta, som utgjer meir enn 1/3 av inntekta, kan ein søkja om å få nytta årets inntekt som grunnlag for utrekninga av foreldrebetalinga. Ved brå endring i familietilhøve som har innverknad på familieinntekta, vil endra foreldrebetaling bli vurdert (t.d. sjukdom, skilsmisse, utdanning)


f)
Frå 01.08.2014 vert det gitt 30 % reduksjon i prisen for 2. barnet og 50 % for andre barn familien har i barnehagen eller SFO.

 

g)
Ved sjukefråvær på 1 månad eller meir, kan det etter søknad gjevast betalingsfritak for den tida barnet   harvore borte. Det må dokumenterast at barnet er sjukt, eller at sjukdom til familiemedlem gjer det vanskeleg/uråd å ha barnet i barnehagen.

 

h)
Månadsbetaling for frukt, mat og drikke m.m i barnehagane i Suldal kommune:
kr 74 x tal på opphaldsdagar pr. veke.

 

i)
Ved tilfeldig opphald som t.d. ved gravferd m.m. skal det betalast

 kr 280. Ein føresetnad er at det er plass i barnehagen.

 
 

Publisert av Torbjørn Guggedal. Ansvarleg Vigdis Nøkling. Sist endra 04.02.2015

Se også

padlock